Zasady rekrutacji do GO

 

 

  
ZASADY REKRUTACJI
 
Gimnazjum Ogólnokształcące im. Macieja Płażyńskiego w Pucku jest szkołą dostępną dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych, którzy pragną w niej realizować swą edukację.
 
I. PODSTAWĄ PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY JEST WYNIK POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, KTÓRE POLEGA NA:
1. Analizie ocen uzyskanych w 5 klasie szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, przyroda oraz oceny z zachowania – maksymalnie 25 punktów.
2. Analizie ocen uzyskanych w pierwszym semestrze 6 klasy szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, przyroda oraz oceny z zachowania – maksymalnie 25 punktów.
3. Rozmowie w języku angielskim – maksymalnie 10 punktów
4. Teście z języka angielskiego – maksymalnie 10 punktów
5. Teście z matematyki – maksymalnie 20 punktów
6. Rozmowie kwalifikacyjnej (w obecności kandydata oraz przynajmniej jednego z jego rodziców lub opiekunów prawnych) - maksymalnie 15 punktów
 
Przyjęcia do Gimnazjum Ogólnokształcącego następuje według ilości uzyskanych punktów w toku postępowania kwalifikacyjnego
 
II. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
 
Od 1 marca do 24 maja 2016 r.
Składanie w biurze rekrutacji podań o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z:
a)   świadectwem ukończenia 5 klasy szkoły podstawowej
b)   zaświadczeniem o ocenach uzyskanych w I semestrze klasy 6 szkoły podstawowej
c)   opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada taką opinię)
d)   zdjęciem kandydata (1 egz. podpisany na odwrocie)
 
Od 1 kwietnia do 24 maja 2016 r.
Postępowanie kwalifikacyjne:
a)   test z języka angielskiego (przydział do grup ze względu na stopień zaawansowania)
b)   test z matematyki;
c)   rozmowa kwalifikacyjna przedstawicieli szkoły z kandydatem w obecności co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego
 
25 maja 2016r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum Ogólnokształcącego i zaproszenie wybranych kandydatów do podpisania umowy na bezpłatne usługi edukacyjne.
 
Od 30 maja do 10 czerwca 2016r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Gimnazjum Ogólnokształcącym poprzez podpisanie  umowy na bezpłatne usługi edukacyjne na lata 2016-2019oraz złożenie oświadczenia kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) o akceptacji Statutu Szkoły oraz praw i obowiązków ucznia ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształcenia w Gimnazjum Ogólnokształcącym
 
Od 24 czerwca do 1 lipca 2016 r.
Dostarczenie dokumentów:
a)    oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
b)   oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu końcowego;
 
04 lipca 2016 r.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej:
 
Od 4 lipca do 8 lipca 2016 r.
Rekrutacja uzupełniająca: wolne miejsca na ogłoszonej liście UCZNIÓW (w przypadku nie potwierdzenia woli podjęcia nauki w Gimnazjum Ogólnokształcącym) zajmuje kolejny kandydat z największą liczbą punktów.
Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje Dyrektor szkoły.
 
Biuro rekrutacji:
Sekretariat Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
ul. Przebendowskiego 12.
Dokumenty można składać codziennie od 7:00 do 16:00
T:+48 668 464 984

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 
Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA