Rada Szkoły GO

 

Regulamin Rady Szkoły

Rozdział I.

Podstawa prawna

§1

Rada Szkoły przy Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Macieja Płażyńskiego w Pucku działa na podstawie:

1.     Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami.

2.     Statutu Gimnazjum Ogólnokształcacego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku.


Rozdział II.

Zakres i przedmiot działania

§2

Celem Rady Szkoły jest pomoc w wychowaniu i wykształceniu światłego człowieka, przygotowanie do życia we współczesnym świecie. Dobro ucznia jest dla Rady Szkoły wartością nadrzędną i przez Radę Szkoły chronioną. Rada szkoły wraz z innymi Organami Szkoły i organizacjami społecznymi dąży do stworzenia uczniom najkorzystniejszych warunków nauki i wszechstronnego rozwoju.

Zadania Rady Szkoły:

a.     pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b.     w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

c.     decydowanie o gospodarowaniu społecznymi środkami finansowymi przeznaczonymi dla szkoły,

d.     opiniowanie planu pracy szkoły,

e.     występowanie z wnioskami w sprawach pracy szkoły do organów szkoły,

f.      organizacja pracy szkoły, zwłaszcza jej działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

g.     udzielanie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji działających na terenie szkoły,

h.     współpraca ze środowiskiem lokalnym, władzami terenowymi i zakładami pracy,

i.      wspieranie uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej: w zależności od posiadanych funduszy, 

§3

Celem Rady Szkoły jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

§4

Rada Szkoły zapewnia wszystkim uczniom i nauczycielom poszanowanie ich przekonań światopoglądowych.

§5

Rada Szkoły opiniuje eksperymenty i nowatorstwo organizacyjne w porozumieniu z innymi Organami Szkoły.

§6

Rada Szkoły może zgłaszać zmiany do Statutu Szkoły.

§7

Rada Szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu nadzorującego szkołę o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

 

Rozdział III.

Organizacja i zasady działania Rady Szkoły


§8

1. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

­przedstawiciele rodziców, wybrani w wyborach bezpośrednich przez ogół rodziców,
nauczyciele – wychowawcy klas, dyrektor szkoły.

2. Rada Szkoły może zaprosić do udziału w swoich pracach inne osoby, których obecność uzna za pożądaną ze względu na tematykę poruszanych spraw. Przy podejmowaniu uchwał, głos osób zaproszonych do współpracy jest głosem doradczym.

§9

1. Rada Szkoły wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Zwykłą większością głosów.

§10

1. Kadencja Rady Szkoły trwa jeden rok, do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

2. Zmiany składu Rady Szkoły dokonują się najpóźniej do końca października danego roku szkolnego.

4. Ustępująca Rada Szkoły działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Szkoły.

5. Zebrania Rady Szkoły odbywają się w zależności od potrzeb. Zebrania zwoływane są przez przewodniczącego Rady Szkoły.

6. Z posiedzeń Rady Szkoły sporządza się protokół.


Rozdział IV.

Organy Rady Szkoły
§11

1. Rada Szkoły na pierwszym posiedzeniu wybiera prezydium Rady Szkoły.
2. W skład prezydium Rady Szkoły wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

§12

1. Przewodniczący Rady Szkoły organizuje i kieruje pracą prezydium Rady Szkoły oraz
reprezentuje ją w organach szkoły i we wszystkich kontaktach na zewnątrz szkoły.

2. Prezydium Rady Szkoły wykonuje następujące zadania:

­­- podejmuje decyzje w sprawach finansowych Rady Szkoły,

- może przedstawić wnioski w sprawach planu finansowego szkoły,

- współpracuje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły.


Rozdział V.

Fundusz Rady Szkoły

§13

Rada Szkoły gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji oraz fundacji, do których zwróci się prezydium Rady Szkoły.

 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe
§14

l. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. W przypadku konfliktu Rady Szkoły z innymi organami szkoły, wynikającymi z nierespektowania uprawnień Rady Szkoły, ma ona prawo zwrócenia się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego szkołę.


§15

1. Zmiany w powyższym regulaminie wprowadza Rada Szkoły w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

2. Ustala się, że podstawową dokumentację Rady Szkoły stanowią księga protokołów zebrań Rady Szkoły.

3. Regulamin Rady Szkoły obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

 

 
Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA